Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty, zniszczenia, zmiany danych i wymiana prawa jazdy wydanego za granicą


WYMAGANE DOKUMENTY


Osoby ubiegające się o wymianę lub wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia składają następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy PDFWniosek o wydanie prawa jazdy.pdf (1,36MB) DOCWniosek o wydanie prawa jazdy.doc (280,50KB)
    Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kategorii C, E, D), jeżeli zmiana dotyczy upływu daty ważności uzyskanego uprawnienia do kierowania pojazdem,

  • Kserokopia posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych lub zniszczenia powodującego jego nieczytelność,

  • Kserokopia posiadanego prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski (jeśli jest wymagane), sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej,

  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

  • Dokument tożsamości- dowód osobisty lub paszport z aktualnymi danymi (do wglądu),

Wniosek o wydanie prawa jazdy można przesłać za pośrednictwem poczty wraz z załącznikami: kserokopia prawa jazdy, kserokopia orzeczenia lekarskiego (jeżeli jest wymagane), wyraźna, aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz dowód uiszczenia opłaty.

Istnieje możliwość sprawdzania w internecie statusu sprawy www.info-car.pl


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 60 1020 5226 0000 6102 0785 4591

Opłaty za wymianę lub wydanie wtórnika prawa jazdy

 100,50 zł (100,00 zł + 0,50 zł O. E.)

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Prawo Jazdy (pokój nr 17)

Osoby odpowiedzialne : Ilona Kubica, Joanna Kleemann-Wengel, Karolina Morawiak, Justyna Suchodolska-Stasiak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 610

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.45

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 15.15

środa:  7.30-15.30 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.45

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.45

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.15


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wymiana lub wydanie wtórnika prawa jazdy następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wymiana/wydanie lub odmowa wymiany/wydania wtórnika prawa jazdy, Wydział Komunikacji i Transportu (pok.17)


PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE