Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce

Strona archiwalna

 

I N F O R M A C J A

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że w dniu 27.06.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śl. 6 przeprowadzony został III przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Praszce, zabudowanej budynkiem dydaktyczno – użytkowym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na km. 1 o powierzchni 0,3421 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OP1L/00055072/7. Cena wywoławcza wynosiła 490 000,00 zł.

W wyżej wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden uczestnik, jak również nie wpłynęło określone w ogłoszeniu wadium.

Wobec powyższego uznaje się, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm), ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Praszce, zabudowana budynkiem dydaktyczno – użytkowym, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  6/6  na k. m. 1 o powierzchni  0,3421 ha, uregulowana w księdze wieczystej OP1L/00055072/7. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z udziałem usług ogólnomiejskich i innych obiektów publicznych o charakterze finansowym, kulturowym, handlowym, reprezentacyjnym, oznaczonym jako strefa „II”tj. Strefa usługowo – mieszkaniowa (śródmiejska), 
 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 24.08.2012 r. złożyć wniosek o jej nabycie .
 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały dwa przetargi w dniu 8.11.2012 r i 21.03.2013 r.
 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ulicy Powstańców Śląskich 6, w pokoju nr 3 w dniu 27.06.2013 r., o godz.. 11.00.
 6. Cena wywoławcza wynosić będzie  490 000,00 zł, a minimalne postąpienie 4 900,00 zł.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  60 000,00 zł,

płatne najpóźniej  do dnia  24.06.2013 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
 3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygra.
 4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie  poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.