Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie

 

EPUAP

 

 

 

gunb

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie                             

ul. Kossaka 5

46-300 Olesno

tel./fax: 34 359 80 26

e-mail: sekretariat@olesno.pinb.gov.pl

adres skrytki e-paup: /pinbolesno/SkrytkaESP

 

Godziny pracy Inspektoratu:

poniedziałek od 7:00 do 15:00
wtorek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 18:00
czwartek od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 15:00

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim:  mgr inż. Tomasz Cybiński

Utworzony z dniem 01.01.1999r. Na mocy art. 40 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (Dz. U. nr 133, poz. 872) przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
ODTklauzula informacyjna.odt (25,05KB)
DOCzarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds.dostępności.doc (23,50KB)

Funkcję Koordynatora ds. dostępności i osoby wspierającej osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oleśnie pełni Krzysztof Mysiura- tel. kontaktowy 34 359 80 26
 
 

DRUKI

Druki do pobrania - w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Do rozpoczęcia budowy:

DOCZawiadomienie o zamierzonym rozpoczeciu robót budowlanych PB-12.doc (28,50KB)
DOCoświadczenie projektanta projektanta sprawdzającego.doc (17,50KB)
 

Do zakończenia budowy:

RTFZawiadomienie o zakończeniu budowy PB-16.rtf (56,67KB)
PDFZawiadomienie o zakończeniu budowy PB-16.pdf (303,74KB)
DOCZawiadomienie o zakończeniu budowy.doc (41,50KB)
PDFZawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-16a.pdf (290,33KB)

DOCczęść informacyjna.doc (33,00KB)
ODToswiadczenie geodety.odt (20,41KB)
DOCoświadczenia do zakończenia budowy.doc (37,00KB)
 

Do pozwolenia na użytkowanie:

RTFWniosek pozwolenia na użytkowanie PB-17.rtf (58,35KB)
PDFWniosek o pozwolenie na użytkowanie PB-17.pdf (320,39KB)
RTFWniosek pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót PB-17a.rtf (92,95KB)
PDFWniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystki robót PB-17a.pdf (313,81KB)

DOCczęść informacyjna.doc (33,00KB)
ODToswiadczenie geodety.odt (20,41KB)
DOCoświadczenie inwestora.doc (13,50KB)
 

Uzupełnienie danych do druków PB:

DOCXuzupełnienie danych do druków PB.docx (25,58KB)

 

Druki do pozwoleń na budowę wydanych na starych zasadach:

Druki do rozpoczęcia budowy:

DOCzawiadomienie o rozpoczęciu budowy.doc (23,50KB)
DOCoświadczenie kierownika budowy.doc (20,00KB)
DOCInformacja BIOZ.doc (17,00KB)
DOCoświadczenie inspektora nadzoru.doc (17,50KB)

Do zakończenia budowy:

DOCZawiadomienie o zakończeniu budowy.doc (41,50KB)
DOCoświadczenia do zakończenia budowy.doc (37,00KB)
DOCczęść informacyjna.doc (33,00KB)
ODToswiadczenie geodety.odt (20,41KB)

Do pozwolenia na użytkowanie:

DOCczęść informacyjna.doc (33,00KB)
ODToswiadczenie geodety.odt (20,41KB)
DOCoświadczenie inwestora.doc (13,50KB)
DOCwniosek pozwolenia na użytkowanie.doc (30,50KB)
DOCwniosek pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót.doc (32,00KB)
DOCwniosek pozwolenia na użytkowanie-proj.bud.zamienny ,wznowienie robót.doc (30,00KB)

 

Inne druki:

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia.doc (16,00KB)
DOCwzór zawiadomienia z art 62 ust 1 pkt 3 PB.doc (17,50KB)

 

 

 

Opłaty skarbowe związane z załatwieniem sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oleśnie należy wnosić na konto Urzędu Miasta w Oleśnie ING BANK ŚLĄSKI S.A. KATOWICE O/OLESNO Nr 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Opłaty skarbowe obowiązujące w sprawach załatwianych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oleśnie: 

 1. opłata za pełnomocnictwo - 17 zł
 2. opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł (nie dotyczy gmin oraz budownictwa mieszkaniowego)
 3. opłata za pozwolenie na użytkowanie: (nie dotyczy pozwoleń na użytkowanie wydawanych wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne)
 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - 0,25 zł za 1m2 powierzchni użytkowej jednak nie więcej niż 134,75 zł;
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 3,5 zł;
 • innego budynku - 12 zł;
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 5 zł;
 • budowli związanych z produkcją rolną - 28 zł;
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g - 535,75 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 26,25 zł
 • innych budowli - 38,75 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 22,75 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

KOMUNIKATY

 

OGŁOSZENIA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

PDFOgłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB.pdf (107,11KB)
DOCXzałącznik do ogłoszenia.docx (17,22KB)
 

 

OGŁOSZENIA O NABORZE

PDFwyniki naboru.pdf (33,52KB)
PDFogłoszenie o naborze na stanowisko referent.pdf (76,07KB)
PDFowiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej-pdf-177kb.pdf (177,48KB)
 

 

Zarządzanie nr 4/2023

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim
z dnia 26 października 2023r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto 11 listopada 2023r. i 06 stycznia 2024r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim

 

Na podstawie §2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim oraz zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023r.w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy zarządzam co następuje:

 

§1

Dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim wyznacza się dni wolne od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. poz. 1465)

 1. dzień 2 listopada 2023r. - z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023r.;

 2. dzień 2 stycznia 2024r. - z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024r.

§2

Informacja o w/w dniach wolnych od pracy zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. inspektoratu i na

stronie bip.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                             w powiecie oleskim

 

                                                                                                                                Tomasz Cybiński

 

                                                                                                                                     

 

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Od 18 września 2023 r. zostanie uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych.

Będzie to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozszerzeniu ulegnie zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Wymagać to będzie uzyskania od właścicieli, zarządców i administratorów określonych informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dotąd dla służby kominiarskiej. Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

Ponadto przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2022 odnotowano 15.945 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 262 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 431 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe [źródło: KG PSP, data dostępu 12.07.2023].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2022/2023 (01.10.2022 r. – 31.03.2023 r.) Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.552 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.087 osób poszkodowanych, z tego 54 ofiary śmiertelne [źródło: KG PSP, data dostępu 12.07.2023].

Dla bezpieczeństwa użytkowników przewodów kominowych oraz budowania ich świadomości, Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi kampanię "ZAPROŚ KOMINIARZA", pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży PoĪarnej. Popieramy także kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną a także kampanię „Sadza Płonie. Czad zabija. Żyj!” prowadzoną przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

www.zaprokominiarza.pl

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 682). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy;

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Załącznik: Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczyna ważny projekt z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego pod hasłem „Trenuj jak żołnierz”. Jego celem jest budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. „Trenuj jak żołnierz” - to propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Umożliwia ochotnikom 16-dniowe szkolenie wojskowe w dwóch etapach, do wyboru 30 jednostek na terenie całego kraju. Najpierw 2-dniowe poznanie jednostki i wojska (6-7 i 13-14 maja), potem 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji (16-29 lipca i 6-19 sierpnia). W trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry. 
 Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dolacz-do-nas--projekt-trenuj-jak-zolnierz-wystartowal
 
 
GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Dorota Cabańska
ul. Krucza 38/42 tel. 22 661-80-09, 22 661-80-10
00-926 Warszawa fax 22 661-93-85

Warszawa, 9 sierpnia 2023 r.
WKO.081.3.2023
 
Szanowni Państwo
Jesteśmy w trakcie wdrażania pełnej postaci Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku
i uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. CEEB powstaje w ramach projektu
Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego długofalowym efektem
będzie poprawa jakości powietrza w Polsce.
CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Istniejąca już
internetowa baza danych, jest budowana z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub
zarządców budynków. Dzięki tej bazie polskie gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat
tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. W przypadku dużej liczby nieekologicznych
urządzeń cieplnych – tzw. „kopciuchów” na obszarze danej gminy – może ona już tej chwili
prowadzić i wspierać efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń
powietrza. Ewidencja usprawni także działania interwencyjne. Będzie stanowić podstawę
do planowania lokalnej i ogólnokrajowej polityki niskoemisyjnej.
Na CEEB składają się deklaracje o użytkowanym źródle ciepła i źródłach spalania paliw,
wypełniane przez właścicieli budynków, a także zarządców nieruchomości. Właściciel lub
zarządca budynku, jest zobligowany do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od jego
pierwszego uruchomienia.
W ramach CEEB wdrożymy również moduły, które pozwolą obywatelowi zamówić za
pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację budynku lub
przegląd przewodów kominowych.
Nowe funkcjonalności dedykowane będą również
pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Tym samym, od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu protokół elektroniczny
(e-protokół) będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów
kominowych.
Dlatego apeluję, byście Państwo zapytali kominiarza wykonującego usługę o
protokół elektroniczny. Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do systemu nie będzie
miał żadnej mocy prawnej.

Z upoważnienia GINB
Michał Widelski
Dyrektor Generalny
 
 

 

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

 

 Warszawa, dnia  01 września  2023r.

 

Znak: MZ/ 13  /2023r

                                                                                               

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

Od 18 września 2023r. zostanie uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych.

Będzie to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Rozszerzeniu ulegnie zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Wymagać to  będzie uzyskania od właścicieli, zarządców i administratorów określonych informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dotąd dla służby kominiarskiej.

Informacja o zakresie wymaganych informacji  do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

 

Ponadto przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

 

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2022 odnotowano 15.945 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 262 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 431 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.  

[źródło: KG PSP, data dostępu 12.07.2023]

 

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

 

W sezonie ogrzewczym 2022/2023 (1.10.2022 r. – 31.03.2023 r.) Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.552 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.087 osób poszkodowanych, z tego 54 ofiary śmiertelne.  [źródło: KG PSP, data dostępu 12.07.2023]

 

Dla bezpieczeństwa użytkowników przewodów kominowych oraz budowania ich świadomości, Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi kampanię ZAPROŚ KOMINIARZA, pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 Popieramy także kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną, a także kampanię „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” prowadzoną przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.

 

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.  

www.zaprokominiarza.pl

 

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Załącznik:

Informacja o zakresie wymaganych informacji  do inwentaryzacji źródeł ciepła.

 

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

 

 Warszawa, dnia 02.08.2023r.

 

Znak: MZ/11/2023r.

                                                                               Właściciele Zarządcy/Administratorzy nieruchomości.

Informacja o zakresie wymaganych informacji  do inwentaryzacji źródeł ciepła.

Załącznik do Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

 

Krajowa Izba Kominiarzy, informuje iż w ramach obowiązujących zapisów Prawa Budowlanego - Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6,  w najbliższym czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych. Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług, prócz większego nakładu pracy Kominiarzy, wymagać będzie uzyskania od Zarządców i Administratorów określonego zasobu informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dla służby kominiarskiej.

Z uwagi na powyższe przystąpienie do okresowej kontroli przewodów kominowych wymagać będzie wiedzy, określonej w poniższych zagadnieniach, którą należy przekazać Mistrzom Kominiarskim:

Dane ogólne:

1.  Funkcja budynku

2.  Typ budynku

3.  Liczba kondygnacji

4.  Liczba lokali

5.  Kształt budynku

6.  Obwód budynku

7.  Rok budowy

Dane szczegółowe:

1.  Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych

2.  Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą

3.  Grubość ocieplenia dachu

4.  Grubość ocieplenia stropodachu

5.  Strop nad piwnicą lub garażem

6.  Stan instalacji CG

7.  Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych

8.  Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych

Termomodernizacja:

1.  Wymieniono stolarkę okienną – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany)

2.  Wymieniono stolarkę drzwiową – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany)

Źródła ciepła budynku:

1.  Rodzaj źródła

2.  Charakter produkowanego ciepła

W zależności od wybranego źródła ciepła system wymaga podania danych szczegółowych (np. rodzaj i ilość opału).

Dane dotyczące źródeł ciepła lokalu – wypełniane dla każdego wydzielonego lokalu osobno

Dane lokalu:

1.  Numer / oznaczenie lokalu

2.  Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych

3.  Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym

4.  Liczba mieszkańców korzystających z CWU

5.  Funkcja lokalu

6.  Liczba mieszkańców

7.  Lokal podłączony do wspólnego źródła ciepła – TAK/NIE

 

Dodatkowe źródło ciepła (dla każdego źródła ciepła osobno (Gazowy Podgrzewacz Wody, piec kaflowy, kuchnia, piec transportowy):

1.  Rodzaj

2.  Moc

3.  Charakter produkowanego ciepła

4.  Planowana wymiana

5.  Rodzaj paliwa

6.  Roczne zużycie paliwa dla danego źródła ciepła

 

W związku w powyższymi wymaganiami oczekujemy ścisłej współpracy z właścicielami, zarządcami i administratorami budynków.

Z tytułu rozpoczęcia działania systemu, zmianie ulegnie także sposób przekazywania protokołów z okresowej kontroli przewodów kominowych do właścicieli, zarządców i administratorów budynków. Po sporządzeniu,  protokół zostanie automatycznie umieszczony w elektronicznej  bazie danych systemu CEEB. Zapoznanie się z jego treścią, pobranie oraz ewentualne wydrukowanie wymagać będzie zalogowania się do systemu CEEB.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 833 2023 r z dnia 27.04.2023  a także  Dz.U. 1441 2023 roku dnia 27.07.2023, wskazano termin rozpoczęcia działania systemu na dzień 18 września 2023 roku.

 

Przywołane podstawy prawne:

1. Prawo Budowlane Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5: "Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62ust. 1 pkt 1 lit. C, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127)."

2. Prawo Budowlane Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 6: "Minister właściwy do spraw budownictwa. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne."

3. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 833 2023 z dnia 27.04.2023 : "Na podstawie art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) ogłasza się, co następuje: Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 553), określa się na 1 sierpnia 2023 r."

4. Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzenie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 1441 2023 z dnia 27.07.2023: "Na podstawie art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) w komunikacie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 833) wyrazy "1 sierpnia" zastępuje się wyrazami "18 września".

5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2023.57 z dnia 19.01.2023. "Dokument elektroniczny  - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych."

Instrukcja logowania w systemie CEEB dla właścicieli, zarządców oraz administratorów budynków - www.ceeb.gov.pl logowanie poprzez węzeł krajowy przy użyciu (do wyboru) profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel, eDowodu.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

 

 

Tarnów, dnia 23.08.2023r.

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

 

Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbyło się w kwietniu 2023 r. w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Ryglice to zagłębie producentów wyrobów z drewna, gdzie pozostałości po produkcji są wykorzystywane jako biomasa – odnawialne źródło energii.

 

Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

 

Celem kampanii społecznej   "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest

eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

 

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje:

 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

 

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

 • prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
 • potrzebę budowy kominów awaryjnych, które umożliwią podłączenie urządzeń grzewczych w okresie braku prądu lub gazu, które zdarzają się w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi,
 • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera również działania innych stowarzyszeń dotyczące budowy komina awaryjnego (komina bezpieczeństwa).

W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane

- "Zaproś Kominiarza" organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy

- "Inwentaryzacja źródeł ciepła" organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

- "Ochrona środowiska wybór naszych czasów" organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

- "Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa" organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

- “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” organizowaną przez Państwową Straż Pożarną.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ,  jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi,  które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.

Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2024 r. w Ryglicach podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

 

                                                                                                    

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                    Prezes Zarządu Głównego

                                                                                                    Wiesław Zabawa

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

                                                                                                                                                                                  Dorota Cabańska

                                                                                                                                                            Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

- kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),

- kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

 

DOCXKomunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim.docx (13,33KB)
DOCXINFORMACJA.docx (14,94KB)
 

 

 

 

 

 

 

W województwie opolskim uruchomiony został nowy model obsługi podatników w Urzędzie Skarbowym. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Poniżej link do strony jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym.

 

http://bip.powiatoleski.pl/download/attachment/26187/eus_mix_ost7.jpeg

www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym