Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i ewidencje

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Na podstawie art. 40b ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

 Plik do pobrania: DOCXEwidencja stowarzyszeń zwyklych prowadzona przez-Starostę Oleskiego wedlug stanu na dzień 27 czerwca 2024 roku.docx (64,76KB)

 

Wydział Organizacyjny

Rejestr skarg i wniosków
Na podstawie art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

1. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1996r. Nr 89, poz. 414 z późn.zm.)

2. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę.
Na podstawie art. 82b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.718)

3. Rejestr inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627)

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych
Na podstawie art. 7 pkt.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)
Dane z ewidencji udostępniane są na wniosek strony.

2. Ewidencja Lokalnych Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Na podstawie art.7a pkt.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)
Dane z ewidencji udostępniane są na wniosek strony.

3. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
Na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 z późn.zm))
Dane z ewidencji nie są udostępniane (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926]) 

4. Rejestr niepublicznych placówek oświatowych
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 67, poz. 329)

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

1. Ewidencja gruntów i budynków
Na podstawie art.2 ust.8, art.4 ust.1, art.7 ust.1 pkt. 2a, art.7d ust.1, art.22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027)

2. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art.2 ust.14, art.4 ust.1, art.7d ust.1, art.27 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027)

3. Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa stanowiąca zasób nieruchomości Skarbu Państwa
Na podstawie art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)

4. Ewidencja nieruchomości Powiatu Oleskiego stanowiąca zasób nieruchomości Powiatu Oleskiego
Na podstawie art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)

 

Wydział Komunikacji i Transportu

1. Ewidencja instruktorów
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.)

2. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.)

3. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Na podstawie art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.)

 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 

1. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

2. Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Na podstawie art. 19 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249)

3. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegajacych ograjniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
Na podstawie art. 64 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.  poz.627 z późn.zm.)

4. Rejestr sprzętu pływajacego służącego do połowu ryb.
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189 poz. 1471 z późn.zm.) oraz § 18 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie polowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

5. Rejestr obszarów, na ktorych zostały przekrocznoe standardy jakości gleby i ziemi w powiecie oleskim.
na podstwie art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)