Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu

ul. Oleska 5
46-380 Dobrodzień

tel. 34/357-55-43

34/357-54-51
e-mail:

BIP: http://bip.spzol-dobrodzien.pl/

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO_LECZNICZEGO W DOBRODZIENIU>>>


Informacje

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dobrodzieniu powstał w wyniku reorganizacji służby zdrowia.

W 2000 roku Starosta Oleski przekształcił oddział wewnętrzny wchodzący w skład struktury ZOZ w Oleśnie – w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu ogólnym i rehabilitacyjno – neurologicznym.

W listopadzie 2002 roku Zakład Opiekuńczo - Leczniczy został wpisany do rejestru sądowego i uzyskał status jednostki samodzielnej.

Zakład realizuje usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od 2004 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy posiada jeden profil – ogólny.

 Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im środki farmakologiczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno – rekreacyjnych.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Dobrodzieniu działa na podstawie:

1.     Ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy (art. 32 c)

2.   Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31.12.1998r. w sprawie warunków i trybu przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych oraz sposobu kontroli ich wykorzystania(Dz.U. Nr 166 poz. 1266)

3. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23.04.1964r. (Dz.U. Nr 124, poz. 115 – tekst ujednolicony po zmianie z 22.05.2003r.)

4. Statutu Zakładu uchwalonego przez organ założycielski, którym jest Rada Powiatu w Oleśnie – Uchwała Nr XLI/286/02 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu.

Zakład wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę opolskiego pod numerem OCZP/I/RZOZ/014/1/511/2002 oraz rejestru sądowego Nr Rej KRS 4206/02/898.

Współczesne oczekiwania związane z opieką zdrowotną wiążą się nie tylko z wprowadzeniem nowych doskonałych procedur medycznych ale kładą nacisk na jakość udzielanych świadczeń. Podmiotem działań jakościowych jest podopieczny, to on ma najwięcej zyskać otrzymując w efekcie lepszą opiekę i świadczenia.

Wprowadzona polityka jakości doskonali organizację pracy, podnosi jakość świadczonych usług, usprawnia komunikację wewnętrzną oraz podnosi konkurencyjność placówki na rynku usług medycznych.

Celem Zakładu  jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, zapewnienia im środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia a także organizowanie zajęć oraz opieki.


Do zadań Zakładu należy w szczególności:

  • Świadczenie usług leczniczych i rehabilitacyjnych (rehabilitacja lecznicza i społeczna);
  • Całodobowa opieka pielęgniarska i okresowa opieka lekarska dla osób w wieku zaawansowanym dotkniętych chorobą somatyczną bądź kalectwem.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy obszarem działania obejmuje teren powiatu oleskiego.

Zakład może również udostępniać świadczenia leczniczo-opiekuńcze chorym z terenów innych powiatów.

Zakład usytuowany jest na obrzeżach miasta, przy ul. Oleskiej 5, posiada piękny ogród, budynek trzykondygnacyjny, dobra komunikację pionową i poziomą, 2 wejścia – wyjścia, podjazd dla wózków inwalidzkich, sale jedno- dwu- i więcej osobowe, bardzo dobre węzły sanitarne.

W obrębie zakładu znajduje się kaplica prowadzona przez siostry zakonne. Zakład posiada też parking bezpłatny dla osób odwiedzających.


·PERSONEL

Kierownik Zakładu - Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu 

mgr Danuta Skrzeszowska

OPIEKA MEDYCZNA

Opiekę medyczną w Zakładzie sprawują:

  • Wyższy personel medyczny:

·  1 lekarz internista – I st. specjalizacji oraz specjalizacja lekarza rodzinnego

  • średni personel medyczny

·  pielęgniarka koordynująca – 1 osoba

·  pielęgniarki odcinkowe – 10 osób

-  pielęgniarka dietetyk -1 osoba

  • Personel rehabilitacji

·  tech. rehabilitacji – 3 osoby

  • Personel pomocniczy

 -  przyuczone opiekunki – 2 osoby

· sprzątaczki – 3 osoby

·  referent ds. kadrowych– 1 osoba

·  pracownik gospodarczy – 1 osoba


INFORMACJE OGÓLNE O ZAKŁADZIE

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dobrodzieniu, zgodnie ze statutem, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

Nadzór nad placówką sprawuje Rada Powiatu w Oleśnie, która uchwałą Nr XXXX/272/02  z dnia 8 lipca 2002 r. powołała Radę Społeczną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu, w następującym składzie:

1.      Przewodniczący – 1 osoba

2.      Przedstawiciel Wojewody – 1 osoba

3.      Członkowie – 3 osoby

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik – mgr Danuta Skrzeszowska.

Kierownik zarządza Zakładem przy pomocy:

1.      Głównego Księgowego – mgr Lidii Wosz

2.      Pielęgniarki koordynującej – Rozalii Gaś


Pobierz pliki:

DOCstatut SP ZOL.doc (59,50KB)

DOCzmiana_statutuZOL.doc (20,50KB)

Załącznik
do uchwały Nr XLI/286/02
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 20 lipca 2002 roku


STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego
im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu

ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Samodzielny Publiczny Zakład  Opiekuńczo - Leczniczy im. Królowej Karoli, zwany dalej Zakładem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym na podstawie: 
    1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)
    2) innych aktów normatywnych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    3) niniejszego statutu.
2. Siedzibą Zakładu jest miasto Dobrodzień, ul. Oleska 5, powiat oleski, województwo  opolskie.

§ 2

Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Zakładem jest Rada Powiatu w Oleśnie.

§ 3

Zakład  posiada osobowość prawną.  

ROZDZIAŁ  II

Obszar działania cele, zadania, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych


§ 4


1. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest powiat oleski.
2. Dodatkowy obszar działania może wynikać z umów zawieranych przez Zakład z dysponentami środków finansowych.

§ 5

1. Celem Zakładu jest dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości w zakresie udzielanych świadczeń podopiecznym zamieszkałych na obszarze działania Zakładu.
2. Celem Zakładu jest również uczestniczenie w dokształcaniu osób wykonujących zawód medyczny.

§ 6

Zakład przeznaczony jest dla osób płci żeńskiej i męskiej, przewlekle chorych somatycznie, które ze względu na stan zdrowia i wiek potrzebują całodobowej lub całodziennej pielęgnacji i opieki, korzystania z innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.

§ 7

Do podstawowych zadań Zakładu  należy w szczególności :
Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom, o których mowa § 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służy w szczególności zachowaniu, przywracaniu  i poprawie  zdrowia oraz zapobieganiu, powstawaniu chorób i urazów.
Zakład zapewnia swym podopiecznym całodobowe utrzymanie i udziela świadczeń zdrowotnych polegających w szczególności na:
    a) pielęgnacji chorych,
    b) pielęgnacji i opiece nad niepełnosprawnymi,
    c) rehabilitacji leczniczej,
    d) działaniach profilaktycznych,
    e) badaniach i poradach lekarskich,
    f) leczeniu  przy uwzględnieniu  § 8 ust.1.
Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do potrzeb chorych przebywających w Zakładzie.
Rada Powiatu w Oleśnie może nałożyć na Zakład obowiązek wykonywania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonywania zobowiązań  międzynarodowych.

§ 8

W zakresie wypełniania swych zadań wobec chorych podopiecznych potrzebujących hospitalizacji, badań specjalistycznych - Zakład współdziała ze specjalistycznymi zakładami opieki zdrowotnej.
W pierwszej kolejności Zakład przyjmuje osoby wypisane ze szpitala, wymagające dalszej pielęgnacji i rehabilitacji w warunkach zakładu opiekuńczo - leczniczego.
W miarę potrzeb i możliwości własnych – zakład współpracuje z opieką społeczną w  środowisku, na terenie województwa lub poza województwem.

§ 9

Podopieczni w Zakładzie objęci są stałą opieką duszpasterską.

§ 10

Zakład  udziela  świadczeń  zdrowotnych  na  zasadach   określonych  w  umowach z dysponentami środków finansowych.

§ 11

Zakład może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ  III
Organy Zakładu i struktura organizacyjna


§ 12

1. Organami Zakładu są:
    1) Dyrektor
    2) Rada Społeczna.                                                                    
2. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki  w ramach stosunku pracy wynikającego z umowy o pracę, powołania lub w ramach umowy cywilno - prawnej.
4. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące działalności Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu. 

                         
§ 13

1.  Dyrektor zarządza Zakładem przy pomocy:
    1) Księgowego
    2) Pielęgniarki oddziałowej
2.  W razie nieobecności w pracy Dyrektora Zakładu lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Zakładu.

§ 14

Przy Zakładzie działa Rada Społeczna zwana dalej Radą.
Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu w Oleśnie powołanym przez radę Powiatu w Oleśnie.
Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Powiatu w Oleśnie.
W skład Rady wchodzą :
    1) Przewodniczący Rady Społecznej - Przewodniczący Zarządu Powiatu Oleskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
    2) członkowie:
      a) Przedstawiciel Wojewody,
      b) 4 pozostałych członków.
Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
Kadencja Rady trwa 4 lata.


ROZDZIAŁ  IV
Pracownicy Zakładu

§ 15


1. Zakład, jako pracodawca dla wszystkich pracowników zatrudnionych, kieruje się w sprawach pracowniczych Regulaminem pracy i wynagradzania oraz odpowiednimi przepisami prawa.
2. Pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę.
3. Wysokość wynagrodzenia powinna być nie niższa od wynagrodzenia pracowników w tego rodzaju placówkach resortu zdrowia, jednak jest to uwarunkowane możliwościami finansowymi Zakładu oraz Regulaminem wynagradzania.

§ 16

Pracownicy medyczni spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ  V
Dokumentacja

§ 17

1. Zakład, jako placówka opieki zdrowotnej, prowadzi rejestr pacjentów, dokumentację medyczną  oraz sprawozdawczo - statystyczną na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
2. Zakład, jako pracodawca, prowadzi dokumentację stosunków pracy pracowników – zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                             
ROZDZIAŁ  VI
Gospodarka finansowa

§ 18

1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach określonych w ustawie o  zakładach opieki zdrowotnej.
2. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym ewidencję dochodów i kosztów.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany corocznie przez Kierownika Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
4. Zakład jest utrzymywany z wpływów uzyskiwanych z realizacji umów zawieranych na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
5. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
    a) z działalności gospodarczej określonej w statucie
    b) z poszerzenia działalności o usługi zdrowotne komercyjne - środki własne podopiecznych  i ich rodzin
    c) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem wynikającym  z art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 19

O podziale zysku decyduje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.


                                                    
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

 

1. Statut SP ZOL uchwala Rada Społeczna Zakładu i przedkłada go do zatwierdzenia Radzie Powiatu.
2. Wszelkie zmiany statutu wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez organ założycielski.
3. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie określa regulamin porządkowy ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Społeczną.
4. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i inne przepisy prawne.
5. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
 


Uchwała Nr X/67/03
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 sierpnia 2003 roku


w sprawie: zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu.

      Na podstawie art. 11 oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.)

Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im.Królowej Karoli w Dobrodzieniu zatwierdza się zmianę: §7 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie „rehabilitacji leczniczej i społecznej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Przewodniczący Rady

                 Bernard Kus