Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zamówienia publiczne- zapytanie ofertowe

ZSEiO. 26.1.2021                                                                                            Olesno, dnia 22.11.2021 r.

                                                                                  

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 zł

pod nazwą:

Zakup węgla typu ekogroszek wraz z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie na sezon grzewczy 2021/2022

 1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, ul. Powstańców Śląskich 4, 46-300 Olesno

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 zł prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” niniejsze zamówienie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

3. Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie w zakładce Menu główne BIP - Jednostki organizacyjne – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – Zamówienia publiczne – Zapytanie ofertowe

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa węgla typu ekogroszek  wraz z dowozem do kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie ul. Powstańców Śl. 4: kod CPV: 09.20.00.00.1.

W ilości ok 90 T o parametrach:

- wartość kaloryczna od 26 000KJ/kg

-zawartość popiołu do 6%

- zawartość siarki do 0,6%

- wilgotność poniżej 10%

- spiekalność RI<20

- granulacja  5-25 mm

 

W/W parametry dot. ekogroszku należy potwierdzić aktualnym atestem .

 

2.Dostawca zobowiązuje się do dostarczania w/w towaru zgodnie z wyżej wymienionymi parametrami. Zamawiający może zażądać atestu również w trakcie trwania umowy na dostawę opału. W przypadku wątpliwości dotyczącej zaniżenia jakości opałowej dostarczanego towaru Zamawiający pobierze, w obecności przedstawiciela Dostawcy, próbki wg procedur określonych w Polskich Normach. Badania wykonane zostaną w wyspecjalizowanych do tego typu badań laboratoriach.

Dostawa towaru odbywać się będzie sukcesywnie, każdorazowo na podstawie telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego. Jednorazowa dostawa nie większa niż 15T.

3. Wielkość zamówienia w okresie trwania umowy może ulec zmianie. Zmniejszenie wielkości dostaw nie będzie upoważniało Dostawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną wielkość zamówienia.

 4.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości zmiany ceny za dostawę towaru przez cały okres trwania umowy.

 5. Zamawiający ustala termin płatności faktury VAT na 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za niedotrzymanie terminu płatności Dostawca może żądać od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.                                                                                                

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, ofert częściowych

7.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamówienie zwolnione jest od podatku akcyzowego zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 poz. 722 z późn. zm.).

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.05.2022 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

            a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie Wykonawcy.

            b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - oświadczenie Wykonawcy.

            c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy.

            d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - oświadczenie Wykonawcy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.

Oświadczenie o spełnianiu warunków- załącznik nr 2.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

     1/ Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

        

a/ każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę  na   ekogroszek

 b/ oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim oraz  w walucie PLN zamawiający uzna za prawidłową ofertę, której cena podana będzie do dwóch miejsc po przecinku/,

c/  ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu,

d/  cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie,

e/  poprawki powinny być naniesione czytelnie (poprzez jednorazowe przekreślenie błędnego zapisu) i sygnowane podpisem Oferenta,

 f/ oferta (Formularz oferty) musi być podpisana przez osobę ( osoby upoważnione do reprezentowania  Oferenta). Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną,                                                                                                                         

  

 1. Opis sposobu ustalenia ceny oferty.

 1/ Oferent może podać tylko jedną cenę za wykonanie danego zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

 2/ Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Oferenta, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku  VAT.

 3/ Błędy matematyczne, mające wpływ na cenę oferty, stanowią ryzyko Oferenta i nie będą poprawiane, a oferta taka nie zostanie odrzucona.

 4/ Zaoferowana cena winna uwzględniać takie składniki jak: załadunek, transport, ważenie, rozładunek opału,  koszt  zakupu 1 t towaru, wysokość marży . Koszt dowozu w cenie węgla.

     

 1. Sposób opakowania i składania ofert.

 1/ Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach. Kopert powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych

i Ogólnokształcących w Oleśnie, 46-300 Olesno ul. Powstańców Śl. 4 z dopiskiem:

 

„Dostawa opału” – nie otwierać przed godz. 11ºº  w dniu 03.12.2021 r.

 

 2/ Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta,  aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

 3/ Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego

 

3.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1/ Miejsce składania ofert – siedziba zamawiającego, sekretariat

2/ Termin składania ofert  - 03.12.2021 r. do godz. 10³º .

3/ Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania.

4 / Dostawca może , przed upływem terminu  do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5/  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.12.2021 r. o godz. 11 w pokoju nr 101.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

1.Cena oferty: 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za całość przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia o tym niezwłocznie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami, oraz przekazywania dokumentów prosimy kierować telefonicznie 34 358 41 92 lub faksem  34 358 20 68 – osobą uprawnioną do porozumiewania się z Dostawcami jest Julia Hołek – referent  tel. 034 358 41 92 w godz. 8ºº do 14ºº od poniedziałku do piątku.

                                                                                                                                            

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty DOCzałącznik nr 1 formularz oferty ekogroszek.doc (35,50KB)
 2. Oświadczenie oferenta DOCXZałącznik nr 2 oświadczenie oferenta.docx (14,98KB)
 3. Wzór umowyDOCzałącznik nr 3 wzór umowy 21.doc (41,00KB)
 4. Oświadczenie zamawiającego o zwolnieniu z akcyzyBMPzałącznik nr 4 oświadczenie zamawiającego o zwolnieniu z akcyzy.BMP (474,36KB)

 

 

 

 

                                                                                                                                              Zatwierdził:

                                                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i

                                                                                                                            Ogólnokształcących w Oleśnie

                                                                                                                          mgr Dorota Mielczarek-Koziołek