Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 1. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadzić w Powiecie Oleskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Rodzaj zadania
 1. Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, usytuowanego w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Domu Harcerza w Oleśnie ul. Krasickiego 22,46-300 Olesno, wg. harmonogramu:

        Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

 • w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 19.00
 • we wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00.
 • w co drugi piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.

       Nieodpłatna pomoc prawna:

 • w środy w godzinach od 15.00 do 19.00.
 • w czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00.
 • w co drugi piątek w godzinach od 8.00 do 12.00
 1. Zlecający zastrzega sobie możliwości zmiany lokalizacji oraz harmonogramu otwarcia punktów.
 2. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, dyżury w jeden dzień tygodnia (ustalony w umowie) będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji, chyba że nie zostanie złożony żaden wniosek o przeprowadzenie mediacji, o której mowa w art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
 3. W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie;
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Oleśnie;
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Oleśnie.
 

 1. W przypadku wyboru oferty organizacji, która udzielać będzie zarówno nieodpłatną pomoc prawną jak i świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, szczegółowy podział dyżurów zostanie ustalony w umowie.
 2. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert, nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11d ustawy.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań

Na realizację zadania przeznacza się kwotę:

 1. na wynagrodzenie z tytułu umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

64.023,96 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 96/100 groszy);

 1. na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej w trybie art. 11 ust. 7 zdanie drugie, ustawy:

4.221,36 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 36/100 groszy.

 1. Zasady przyznania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.)
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31.12.2024 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego.
 3. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy.
 4. W umowie Starosta Oleski określi preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 5. W przypadku zmiany ustawy, zastrzega się możliwość zmiany umowy zawartej z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, celem dostosowania do wymogów ustawowych.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
 1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem.
 2. w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Oleskiego;
 3. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na zasadach określonych w art. 3, 4a, 5, 7 i 8 ustawy;
 5. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania;
 6. wykonania zadania swoimi siłami, bez korzystania z usług podwykonawców,
 7. systematycznego oraz prawidłowego wprowadzania dokumentów do elektronicznego systemu nieodpłatnego poradnictwa, o którym mowa w art. 7a ustawy,
 8. realizując zadanie publiczne oferent zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 1. Terminy i sposób składania ofert
 1. Oferty należy składać od 20 października 2023 r. godz. 15:00 do dnia 15 listopada 2023 roku, do godz. 12:00.
 2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie w generatorze systemu Witkac, https://witkac.pl/strona
 3. Dokumenty przesłane w postaci papierowej nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję konkursową.
 4. Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w systemie Witkac, należy pobrać „Potwierdzenie w PDF”.
 5. Wygenerowane potwierdzenie należy:
 • podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do podpisania oferty (zgodnie z KRS) i przesłać na adres e-mailL   lub za pomocą ePUAP (identyfikator podmiotu - PowiatOleski)

albo

 • wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 1. Potwierdzenia złożenia ofert należy złożyć do dnia 17 listopada 2023 roku godz. 12:00
 2. W przypadku przesłania potwierdzenia pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 3. Posiadanie konta w systemie Witkac oraz składanie ofert w konkursach nie wiąże się z żadnymi kosztami dla oferentów.
 4. Założenie lub posiadanie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją warunków aktualnego „Regulaminu serwisu Witkac.pl” udostępnionego na stronie https://witkac.pl/static/regulamin.html.
 5. Wszystkie niezbędne dla oferentów instrukcje znajdują się w zakładce „Pomoc”, w systemie Witkac
 6. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 7. W treści oferty należy wskazać wariant realizacji zadania, o którym mowa w punkcie II.4 niniejszego ogłoszenia.
 8. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • aktualny statut organizacji;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 • decyzję Wojewody, o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa opolskiego;
 • wykaz osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 3a ustawy, z którymi podpisano umowy – wg załączonego wzoru. Należy wskazać wyłącznie te osoby, które będą dyżurowały w konkretnym punkcie, a nie wszystkie osoby, które współpracują z organizacją. Należy również wskazać mediatora, który spełnia warunki określone w art. 4a ust. 6 ustawy (dotyczy punktu npp);
 • organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą uprawnionym osobom, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych;
 • do oferty mogą zostać dołączone: rekomendacje, opinie, referencje, zaświadczenia, którem mogą mieć znaczenie w ocenie ofert.
 1. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Oleski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2022 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferta, która nie będzie spełniała formalno – prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:
 • informację o liczbie zgłoszonych ofert;
 • nazwę zadania publicznego;
 • nazwy oferentów;
 • uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy;
 • wysokość przyznanych środków publicznych.
 1. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określają uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie.
 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej albo świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 1 pkt
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 3 pkt;
 1. kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania wraz z planowanym udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; (ocena poprawny/niepoprawny)
 2. jakość wykonania zadania (ocena opisowa);
 3. ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane; oceniane będzie dysponowanie wykwalifikowaną kadrą tj. posiadanie co najmniej jednej osoby (zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia):
 • adwokat lub radca prawny – 1 pkt
 • mediator – 1 pkt
 • doradca obywatelski – 1 pkt;
 1. dotychczasowe doświadczenie organizacji.
 • od 1-3 lat w prowadzeniu punktu npp lub npo – 1 pkt
 • powyżej 3 lat w w prowadzeniu punktu npp lub npo – 3 pkt
 • prowadzenie punktu na terenie Powiatu Oleskiego – 1 pkt
 1. Decyzja o rekomendacji oferty jest podejmowana przez Komisję konkursową w drodze głosowania
 2. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oleśnie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu Oleskiego – oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 1. Zrealizowane przez Powiat Oleski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju

Rok

Nazwa

Zadanie

Wysokość przyznanych środków publicznych

2022

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo

Prowadzenie w 2022 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową

63 030,00

2022

Fundacja Togatus Pro Bono

Prowadzenie w 2022 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową

63 030,00

2023

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo

Prowadzenie w 2023 roku punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

64 020,00

Załączniki:

PDFUchwała.180.532.2023.2023-10-20.pdf (708,30KB)

DOCXZałącznik do ogłoszenia - wykaz osób (17,49KB)

Link do złożenia oferty w generatorze Witkac:

https://witkac.pl/#contest/view?id=27410


Ogłoszenie wyników konkursu

PDFOgłoszenie_wyników_konkursu.pdf (124,48KB)